Передовий педагогічний досвід

 

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САПУН В.О.
 З ТЕМИ «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ  НА УРОКАХ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ »


   Актуальність досвіду. Серед основних завдань, які постають перед сучасною освітою, особлива увага звертається на творчий розвиток учнів. Навчальний процес має бути для них не лише засобом здобуття знань, без яких не можна обійтися у повсякденному житті, а має викликати бажання йти шляхом власного розвитку, знаходячи щось нове, цікаве, отримуючи при цьому естетичне задоволення від почутого, побаченого й пережитого. Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм в межах традиційної системи. Адже сьогодні учень має навчатися самостійно, а викладач – надавати йому матеріали для навчання, керувати навчальним процесом. Головним питанням сьогодення є опанування учнями вмінь та навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій. Виходячи з цього, актуальним є методична тема, над якою я працюю, адже використання інноваційних технологій у навчальному процесі надає величезні можливості для розвитку творчих здібностей та інтересу учнів у процесі самостійної роботи.
Характеристика  досвіду. Тому одним із головних завдань у моїй роботі є навчити учнів творчо мислити, вони завжди повинні знаходитися в постійному пошуку, кожен раз відкриваючи для себе щось нове. В творчій обстановці завжди народжуються нові ідеї, виникає атмосфера співробітництва. Майже в кожен урок включаю елементи проблемності та завдання, які потребують самостійного пошуку. Розвитку творчих задатків сприяють різнорівневі, індивідуальні та групові завдання, ігри, інтерактивні форми навчання, проектні технології. Успішний розвиток творчих здібностей можливий із застосуванням системи завдань різноманітних за характером діяльності, а також посильних та доступних для розуміння більшості учнів, щоб виховати у них впевненість у своїх здібностях і можливостях.


Сутність досвіду. Опис поетапної діяльності викладача та учнів.
В процесі навчальної діяльності ставлю такі завдання для вирішення своєї методичної проблеми :

  •     реалізовувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;
  •     розвивати самостійність учнів як засіб їх інтелектуального розвитку;
  •     навчати вмінню визначати  мету, виробляти стратегію дії в її реалізації;
  •    навчати мислити, порівнювати, узагальнювати, класифікувати;
  •  створювати ситуацію успіху та спрямовувати учнів до творчого пошуку; створювати необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

  Відомо, що діяльність є основним фактором розвитку і самовизначення особистості, тому організація самостійної і пізнавальної діяльності учнів на уроці – важливий аспект підготовки і проведення уроків різних типів. У практиці своєї роботи я проводжу такі уроки: урок-лекція, урок-подорож, урок-практикум, урок-презентація, урок-гра, урок-залік.
На уроках найбільше використовую проблемно-пошуковий, навчально-дослідницький методи. Для мене зручно планувати не окремі уроки, а вивчення усієї теми. Спочатку визначаю змістове навантаження уроків, намагаюся передбачити узгодження різних форм, можливості повторення і закріплення матеріалу, попередньої підготовки учнів до засвоєння нового.
На своїх уроках застосовую інтерактивні методи навчання: мозковий штурм, вирішення ситуаційних завдань, мікрофон, спільний проект та інші. Хочу визнати, що інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одночасно декілька завдань. Головне – воно розвиває комунікативні уміння і навики, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки своїх одногрупників. Разом з тим, використання інтерактивних методів знімає нервове навантаження учнів, дає можливість змінювати форми їх діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми занять.
Постійно працюю над вдосконаленням власних методів і прийомів навчання, щоб змусити учнів творчо мислити, самовдосконалюватися у процесі навчання, стимулювати розвиток активності. Широко використовую в своїй роботі метод, випробуваний за часи своєї педагогічної практики – метод проектів.
Вважаю, що проектне навчання заохочує і підсилює щире прагнення до навчання з боку учнів, тому що воно:
- особистісно орієнтоване;
- використовує безліч дидактичних підходів: спільне навчання, мозковий штурм, рольову гру, евристичне та проблемне навчання, дискусію, командне навчання;
- має високу мотивацію, що означає зростання інтересу і включення в роботу в міру її виконання;
- підтримує педагогічні завдання на всіх рівнях: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез;
- дозволяє вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі, а не вдавати навчальну діяльність.
Вважаю, що у процесі спільної діяльності під час роботи над проектом в учнів формуються такі якості, як уміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, рішення, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам спільної справи.
За проектною технологією працюю вже впродовж 5 років. Протягом цього часу було розроблено безліч міні-проектів, творчих робіт. Варто відзначити:  « Складання меню» або  « Проект закладу ГХ» .
Досвід роботи за методом проектів показує, що учні можуть виступати активними учасниками процесу створення проекту, виробляти свій власний погляд на інформацію, формулювати мету та завдання й шукати шляхи їхнього вирішення. Метод проектів дозволяє учням учитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретних справах і приносить задоволення учням, що бачать продукт власної праці.
   В процесі своєї роботи я переконався, що після вивчення кожного розділу чи теми варто проводити підсумкове заняття для систематизації знань і умінь учнів, активізації їх творчої діяльності і самостійності. Цікаві види перевірки знань і вмінь, до яких відносяться різні дидактичні ігри, звичайно, не замінять традиційних способів контролю і оцінки знань програмного матеріалу. Але ігровий підхід вносить в навчальний процес дух пошуку, творчості, змагань, стимулюючи пізнавальну активність учнів. Подібні уроки дають прекрасні результати. В процесі гри постійно створюються ситуації, що вимагають негайного вирішення, що веде до формування уміння робити вибір і нести за нього відповідальність. Крім того, привабливість уроку-гри полягає у тому, що учні після нього прагнуть самостійно, добровільно до розширення отриманих знань. У своїй роботі часто використовую ігрові технології: ребуси, кросворди, головоломки, конкурси, гру «Аукціон»  та інші.
Формування творчого потенціалу та розвитку творчих здібностей учнів пов’язане з доцільним використанням різних методів і засобів, у тому числі, і застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Активно працюю над розробкою та використанням в навчальному процесі презентацій до уроків, адже застосування мультимедійних технологій робить процес навчання більш технологічним і більш результативним. Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність, що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості. У мене є  навчальні презентації до уроків з  предметів «Устаткування підприємств харчування» та «Організація виробництва та обслуговування». Аналіз застосування мультимедіа на уроках спецдисциплін показав позитивні тенденції засвоєння учнями навчального матеріалу та підвищення їх мотивації до опанування професії  кухаря та кондитера.
Висновок. У своїй педагогічній практиці я дійшов до висновку, що викладачу професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ найкраще використовувати спосіб інтеграції окремих елементів сучасних технологій навчання для розвитку творчих здібностей учнів. Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, необхідно намагатися вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати їх на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку. Отже, у процесі такої роботи можна переконатися, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій: інтерактивного, особистісно-орієнтованого, проектного навчання, ІКТ на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дає змогу розвивати творчі здібності, а значить і формувати творчу особистість учня.

Немає коментарів:

Дописати коментар